ISPARTA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0246 281 2004

Birimlerimiz

Gönen Belediyesi Isparta

Mali Hizmetler Müdürlüğü

- +

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek,
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
 5. Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
 6. İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 7. Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 8. Birim faaliyet raporunu hazırlamak,
 9. Belediyenin kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 10. Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 11. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 12. Ön mali kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 14. Mevzuatlara uygun olarak yıllık tarifeleri hazırlamak,
 15. Belediye borçlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 16. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlamak,
 17. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.